2006/May/01

หาตำแหน่งงานหลาย ๆ วิธีควรพิจารณาหาตำแหน่งที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความสนใจของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ ลักษณะของงานอาชีพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงของงาน
สอบถามแหล่งงานจากเพื่อน ญาติสนิท ประกาศโฆษณาต่าง ๆ
การส่งจดหมาย เขียนจดหมายปะหน้าใบประวัติการทำงาน ประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายให้เรียบร้อย หรือเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อขอนัดหมายเวลาเพื่อการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือด้วยตนเอง
ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ก่อนเข้าสัมภาษณ์จริง
แต่งกายไปสัมภาษณ์ด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย และถูกกาลเทศะ
ไปถึงสถานที่นัดสัมภาษณ์ให้ตรงหรือก่อนเวลา
พยายามสร้างความประทับใจครั้งแรก และไม่สร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบให้กับตนเอง
ตอบปัญหาในระหว่างสัมภาษณ์อย่างเชื่อมั่น ชัดเจน สุภาพ มีความฉลาด ไหวพริบ ความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น ขยัน ความสามารถในการสื่อความ และจุดมุ่งหมายของชีวิต
โดยแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ
ควรหาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เพื่อใช้ในการตอบสัมภาษณ์ ซึ่งแสดงถึงความสนใจ
และตั้งใจที่จะมาทำงานกับบริษัท
หากถูกสอบถามเรื่องเงินเดือนที่ต้องการควรตั้งคำถามกลับว่า ความรู้ความสามารถ และในระดับตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับคุณเห็นสมควรจ่ายเท่าใด
อย่าเรียกร้องเงินเดือน หรือค่าจ้างก่อนที่บริษัทจะตอบตกลงจ้างคุณ
หรือแสดงความสนใจว่าจะรับคุณเข้าทำงาน
อย่าเป็นคนเลือกงานมากนัก เพราะจะทำให้กลายเป็นคนว่างงานตลอดไป
อย่าลืมว่า ใบสมัครงาน คือ ปราการด่านแรกถือว่าเป็นข้อสอบที่ต้องทำก่อนการสัมภาษณ์
และเป็นเสมือนหน้าตาของเราที่นายจ้างจะได้เห็นก่อนพบตัว ดังนั้น จำเป็นต้องกรอกอย่างถูกต้อง สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าประทับใจ จะได้สอบผ่านและได้งานทำตามความประสงค์
ขอฝากว่าก่อนจะเลือกอาชีพใดควรทำความเข้าใจตัวเองเสียก่อนว่า สนใจ
และมีทัศนคติต่ออาชีพนั้นอย่างไร พอที่จะมีความอดทนต่องานอาชีพนั้นหรือไม่

-------------------------------------------------------
คำศัพท์ที่อาจจะเจอในเรซูมเม
Application Form =
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
Application Letter = จดหมายสมัครงาน
Applicant / Candidate = ผู้สมัคร (งาน)
To be completed in own handwriting. = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential = เป็นความลับ
Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้
Position applied for / Position sought / Position desired = ตำแหน่งที่สมัคร / ตำแหน่งที่ต้องการ
Salary expected = เงินเดือนที่ต้องการ
Personal data = (อเมริกา) ประวัติส่วนตัว คำนี้ในประเทศอังกฤษใช้ (CV), bio-data หรือ data sheet และทั้งหมดนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่า Rèsumè
Sex = เพศ (ชาย ใช้ Male หญิง ใช้ Female)
Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address = ที่อยู่ถาวร
Date of birth = วันเดือนปีเกิด
Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ
Race = เชื้อชาติ
Religion = ศาสนา (Buddhism = พุทธ Christian = คริสต์ Islam = อิสลาม)
Height = ความสูง
Weight = น้ำหนัก
Identification Card (ID Card) = บัตรประจำตัวประชาชน
Issued by = ออกให้โดย
Marital status = สถานภาพการสมรส (Single = โสด Married = แต่งงานแล้ว Widowed = เป็นหม้าย Divorce = หย่าร้าง)
Person of notify in case of emergency = ผู้ที่จะติดต่อในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Certificate degree obtained = ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
Military status = สถานภาพทางทหาร
Experience / Previous employment = ประวัติการทำงาน
Reasons for leaving = เหตุผลที่ออกจากงาน
References = บุคคลอ้างอิง บางแห่งใช้ Referees
Applicant signature = ลายเซ็นผู้สมัคร
Reserved Officers? Training Corps Course (ROTC) = หลักสูตร ร.ด.
No Military Service Obligation = ไม่มีพันธะทางทหาร
Self-employed = ทำงานส่วนตัว
Equivalent qualification = คุณวุฒิเทียบเท่า
Income = รายได้
Letter of Recommendation = จดหมายรับรองการทำงาน บางครั้งใช้ Employment Certificate ใบรับรองการผ่านงาน หรือ Testimonial
Marriage Certificate = ทะเบียนสมรส
Birth Certificate = สูติบัตร
Occupation / Profession = อาชีพ
Related Field = สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Rèsumè = ประวัติย่อ
Vocational Certificate = ปวช.
Higher Vocational Certificate = ปวส.
Home Registration Certificate = ทะเบียนบ้าน
Dependent = ผู้อยู่ในอุปการะ
Extra-curricular Activities = กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special skills = ความชำนาญพิเศษ
Expert in = เชี่ยวชาญ
Employment record = ประวัติการทำงาน
Negotiable = ต่อรองได้
Guarantor = ผู้ค้ำประกัน
Fringe benefits = ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากค่าจ้างประจำ
Seminars and special training courses = การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
Spouse = คู่สมรส (สามีหรือภรรยาก็เรียกได้)
Domicile = ภูมิลำเนา
Transcript = ใบแสดงผลการเรียน บางครั้งใช้ Statement of Marks หรือ Mark Sheet ก็มีเรียก
Degree Certificate = ใบปริญญาบัตร
Full-time job = งานทำเต็มเวลา (งานทำไม่เต็มเวลาใช้ Part-time job)
Date of attended = วันที่เข้าเรียน
Military Discharge Letter = ใบปลดทหารประจำการ หรืออาจเรียกว่า Certificate of exemption from military service


Ref : http://www.citecclub.org/forum2/viewtopic.php?TopicID=325

Comment

Comment:

Tweet


TAquHS <a href="http://uzzvpmzrspbj.com/">uzzvpmzrspbj</a>, [url=http://qknmlmfueeyh.com/]qknmlmfueeyh[/url], [link=http://rnhdfmpjhvzx.com/]rnhdfmpjhvzx[/link], http://jmxnwqecmfnk.com/
#1 by mlvfpaqhafa (212.138.113.15) At 2010-10-20 05:22,