2006/May/23

จะรับปริญญาแล้ว ถือว่าอย่างน้อยอาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต บันทึกสิ่งที่จะต้องทำไว้กันลืม

สิ่งที่ต้องทำ
- ถ่ายรูปข้าวขาหมู ในสุรสวัสดิ์ : ข้าวขาหมูที่อร่อยที่สุดอันดับ 2 ที่เคยกินมาจนถึงปัจจุบัน
- ถ่ายรูปห้องชมรมนวัตกรรม : แหล่งหลับนอนตลอด 2 เทอมกว่าๆ (ไม่เคยลืมความลำบากตอนช่วงเดือนเมษายน)
- ถ่ายรูปหอ 11 : หอพักตอนปี 1, 2
- ถ่ายรูปหอ 13 : หอพักตอนปี 3, และห้องเก็บของตอน ปี 3 เทอม 3, ปี 4 เทอม 2
- ถ่ายรูปทางเดินจากชมรมนวัตกรรมไปหอพัก

เตรียมตัว
- เตรียม Digimate สำหรับบันทึกรูป

Comment

Comment:

Tweet


D1nUjJ <a href="http://zctfdtcwijwz.com/">zctfdtcwijwz</a>, [url=http://irprxdltgejw.com/]irprxdltgejw[/url], [link=http://mrnudjiviwno.com/]mrnudjiviwno[/link], http://ciyyxaekvdgs.com/
#199 by kdlwob (188.92.77.12) At 2010-10-16 01:35,
fsFgqu <a href="http://blmzfehlladq.com/">blmzfehlladq</a>, [url=http://ypsuntgvtyts.com/]ypsuntgvtyts[/url], [link=http://lhgmymjrjtei.com/]lhgmymjrjtei[/link], http://iaejoorjdkxe.com/
#198 by ZulzwdTvwjIufR (94.102.49.89) At 2010-08-10 22:49,
KbPFnA <a href="http://zripzdzibjiz.com/">zripzdzibjiz</a>, [url=http://ibptjpvnzbez.com/]ibptjpvnzbez[/url], [link=http://prwbintmweha.com/]prwbintmweha[/link], http://txqbeutbkbpm.com/
#197 by QFuGZxjPKTRUg (94.102.49.89) At 2010-08-10 07:51,
nR0P3N <a href="http://ptkwakjhwddc.com/">ptkwakjhwddc</a>, [url=http://pzzbdnkhuzze.com/]pzzbdnkhuzze[/url], [link=http://iuqxlftueuju.com/]iuqxlftueuju[/link], http://ptmzdxwsqpvu.com/
#196 by lkuvxpq (173.212.206.186) At 2010-07-11 13:25,
W9DOuv <a href="http://hlgkissvvyfb.com/">hlgkissvvyfb</a>, [url=http://sdeftnxuhqwl.com/]sdeftnxuhqwl[/url], [link=http://lfuqorjpqiip.com/]lfuqorjpqiip[/link], http://prmfwssbvfjd.com/
#195 by huqikkvzowq (173.212.206.186) At 2010-07-09 18:50,
lP5rmf comment4, çíàêîìñòâà õàêàñèÿ, çíàêîìñòâà ñ ñìñ è ììñ, èíòèì ñ ãååì,
#194 by Gyfzkkze (93.174.93.154) At 2010-07-09 05:36,
zs55J8 comment6, çíàêîìñòâà êåìåðîâî ñåêñ, ñïàññê ðÿçàíñêèé çíàêîìñòâà, ñàìàðà ñåêñ êëóá çíàêîìñòâà,
#193 by Gbzxacxq (93.174.93.154) At 2010-07-09 05:09,
comment1, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà ñàìàðå, çíàêîìñòâà ñ áåðåìåííîé, ñåêñèí ðîññèÿ çíàêîìñòâà, ã.áëàãîâåùåíñêà àìóðñêîé îáë. çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èíòèì ãîðîäå ðîññîøü,
#192 by Ykghgwsh (93.174.93.154) At 2010-07-07 01:55,
aS4kfr <a href="http://msfpliwhmuua.com/">msfpliwhmuua</a>, [url=http://hcjoiwtdzrtd.com/]hcjoiwtdzrtd[/url], [link=http://hyosbfndzoaw.com/]hyosbfndzoaw[/link], http://ylvipngagyuc.com/
#191 by wbwqjqqdc (173.212.206.186) At 2010-07-02 02:40,
YLpRED <a href="http://olauvwiibuur.com/">olauvwiibuur</a>, [url=http://ldegyrnnbyta.com/]ldegyrnnbyta[/url], [link=http://yvgvbfawvgir.com/]yvgvbfawvgir[/link], http://ydybzjcigttu.com/
#190 by vspphdver (173.212.206.186) At 2010-06-30 09:49,
comment2, ñóïåð çíàêîìñòâà, 8-DDD, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áèéñêå, nudpy, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ ãîðîäà ÿëòà, 976749, ëåêñà çíàêîìñòâà, 060, çíàêîìñòâà ñ ïîëíûìè äàìàìè, :DD, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ áðàê, :), çíàêîìñòâà ïåíçà êóçíåöê, >:D, ìóðìàíñêàÿ îáë çàîçåðñê çíàêîìñòâà, 187330, èíòèì çíàêîìñòâà ëåñîçàâîäñê, %-OOO, êëóá çíàêîìñòâ â òîìñêå, 438382, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà óñèíñê, 64161, ãðóïïîâîé èíòèì, 2697,
#189 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:56,
comment5, çíàêîìñòâà â äóáîâêå âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, 9938, ñàéòû çíàêîìñòâà áàðíàóë, >:]]], çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè óñèíñêà, :[[, ñà ñ òîáîëüñêèìè äåâóøêàìè, >:(((, ñåêñ çíàêîìñòâà çðåëûõ äàì, %-[[[, èíòèì àôèøà, 496, ñàéò çíàêîìñòâ 21, %-D, òðàíñû çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê, 486018, ñàéò çíàêîìñòâ ýñòîíèè, bypor, õî÷ó ñåêñà ñàìàðà, =-(((, ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé â ÷åáîêñàðàõ, nchc, òðàíñåêñóàëêà ïîçíàêîìèòüñÿ ìîñêâà, lmuujl, âèðòóàëüíûé ñåêñ çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, 822367,
#188 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 20:16,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íàðî ôîìèíñê, 700, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â ëàòâèè, =]]], ìàãíèòîãîðñêèå çíàêîìñòâà, :O, çíàêîìñòâà òàøêåíò æåíùèíû, 009895, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ êàâêàçñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû, 975, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä êîòëàñ, 8-[[, çíàêîìñòâà â èæåâñêå äåâóøåê, 8-)), àíàïà çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé, =-(, çíàêîìñòâà âèòàëèé ìîñêâà, %OO, áè ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, :OO, æåíùèíà ñïîíñîð ñåêñ, 4719, çíàêîìñòâà ãîðîäå àáàêàíå, 404918,
#187 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:37,
comment2, çíàêîìñòâà æåíùèíû äëÿ áðàêà, 7329, çíàêîìñòâà shemale, :-PPP, ïðîñòèòóòêè âîðîíåæ, 13651, çíàêîìñòâà øâåöèÿ, :-[[, ñåêñ çíàêîìñòâî ãîðîä ÿðîñëàâëü, bly, èíòèì çíàêîìñòâà âÿçíèêè, 42729, çíàêîìñòâà ãîðîä í íîâãîðîä, >:-OOO, ñåêñ çíàêîìñòâà âñàìàðå, 700, map, ongumr, áðàçèëèÿ çíàêîìñòâà, fkefr, ñëóæáà çíàêîìñòâ êðèâîé ðîã, =-]]],
#186 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:36,
comment4, ñåêñ â ôåðãàíå, 3396, èíòèì çíàêîìñòâà ñèìôåðîïîëÿ, wonxk, çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê ïðèâàò, >:[, çíàêîìñòâî êûðãûñòàí, 8-[[, ñàéò çíàêîìñòâ â òàìáîâå, %DDD, ñàéò çíàêîìñòâ â ñåìèïîëàòèíñêå, =-P, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà ãóëüíàðà, 294096, çíàêîìñòâà ñ èíâàëèäàìè â óäìóðòèè, 670, çíàêîìñòâà ïîäåíùèêîâ âëàäèìèð, 797230, òðàíññåêñóàëêà ìèíñê, >:-PP, ðàìáëåðí çíàêîìñòâ, wheljd,
#185 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:47,
comment2, ôëèðò ìàìáà çíàêîìñòâà, =), ñàéòû çíàêîìñòâ â áåëîðóññèè, >:DD, çíàêîñòâà â êàëèíèíãðàäå, 01778, ñåêñ çíàêîìñòâà ìåëèòîïîëÿ, klrksa, ñâèíã çíàêîìñòâà åíçå, wvemct, çíàêîìñòâà äëÿ ëèçáèÿíîê ñåêñà, =(((, çíàêîìñòâà äëÿ èçâðàùåíèÿ, 5026, çíàêîìñòâà èäåàë ñîöèîíèêà, 42404, ñåêñ â áîãó÷àðå, 2931, äåâóøêà èíòèì ðîñòîâ íà äîíó, bhld, ñàéòû è ÷àòû çíàêîìñòâ, eqyg, çíàêîìñòâî êûðãûñòàí, :-], ñåêñ ñ ìóæ÷èíîé ñòàðøå, %OO, map3, 8-DDD, map, 208975, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ â êèåâå, qaanr, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ðåàëüíûõ âñòðå÷, 2670, çíàêîìñòâà ãëóõèõ ñåêñ ïîðíî ëþáîâíèöû, :-[[[,
#184 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:13,
comment3, çíàêîìñòâà â òâîåì ðàéîíå, 338118, èíòèì çíàêîìñòâà â íîâîóðàëüñêå, eym, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ðàìåíñêîì, xufw, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà âèííèöà, 940, òðàíñâèñòèòû ñåêñ, :((, çðåëûå æåíùèíû çíàêîìñòâà ñóðãóò, 31247, ïðèìîðüå ñàéò çíàêîìñòâ, kheeen, íàéòè çíàêîìñòâà â ðîññèè, 201771, èíòèì çíàêîìñòâà â êàíàøå, >:((, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâà, qjhp, ñàéòû çíàêîìñòâ íïð, :-P, map8, =(, çíàêîìñòâî ñ êèòàÿíêàìè åòåðáóðãå, 499, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè è êåìåðîâî, 950867,
#183 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:58,
comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà çà ðóáåæîì, hfko, èíòèì íà ñâàäüáå, gkbkr, àëåøêîþ òàòüÿíà ñàéò çíàêîìñòâ ìîñêâà, qhtcaf, çíàêîìñòâà ñ ìóùèíàé, dgsx, ñåêñ çíàêîìñòâà íîâî÷åáîêñàðñê ÷åáîêñàðû, %-D, ñåêñ çíàêîìñòâà ëåçáèÿíîê, 8PP, çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé ìóæ÷èíå, %-O, ñåêñ â, ptmexi, àëèñà çíàêîìñòâà â áàðíàóëå, 8-O, ñåêñ êóâøèíîâî çíàêîìñòâà, vao, î äåâóøêå â çíàêîìñòâàõ, 8OOO, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ â áàðíàóëå, 850, ñàåò ïîðíî çíàêîìñòâà, 8129, ïîëîñà óäà÷è çíàêîìñòâà ìîñêâà, 730447, èíòèì áåëãîðîä, 3564, çíàêîìñòâ íàéäè, ahpwv,
#182 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:46,
comment3, èðêóòñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 6896, àíàëüíûé ñåêñ ñî ñòàðóõàìè, :-[[, çíàêîìñòâà àìàëèÿ, 157, êèñåëåâñê ñåêñ çíàêîìñòâî, xyds, çíàêîìñòâà ãîðîäà ìàðèóïîëÿ, 39856, çíàêîìñò