2006/May/23

จะรับปริญญาแล้ว ถือว่าอย่างน้อยอาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต บันทึกสิ่งที่จะต้องทำไว้กันลืม

สิ่งที่ต้องทำ
- ถ่ายรูปข้าวขาหมู ในสุรสวัสดิ์ : ข้าวขาหมูที่อร่อยที่สุดอันดับ 2 ที่เคยกินมาจนถึงปัจจุบัน
- ถ่ายรูปห้องชมรมนวัตกรรม : แหล่งหลับนอนตลอด 2 เทอมกว่าๆ (ไม่เคยลืมความลำบากตอนช่วงเดือนเมษายน)
- ถ่ายรูปหอ 11 : หอพักตอนปี 1, 2
- ถ่ายรูปหอ 13 : หอพักตอนปี 3, และห้องเก็บของตอน ปี 3 เทอม 3, ปี 4 เทอม 2
- ถ่ายรูปทางเดินจากชมรมนวัตกรรมไปหอพัก

เตรียมตัว
- เตรียม Digimate สำหรับบันทึกรูป

Comment

Comment:

Tweet


comment6, çíàêîìñòâî âîò âëàäèâîñòîêå ïðèìîðñêèé êðàé, vdgio, ìåæäóíàðîäíûå ñëóæáû çíàêîìñòâà â ñåðáèè þãîñëàâèÿ, 8237, ìîëîäåæíûé ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, =D, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñî÷è, 152, ãäå íàéòè øëþõó â ã.îçåðû, >:PP, çíàêîìñòâà ñèãñçìóíä ãîðîä ôåîäîñèÿ, 18157, çíàêîìñòâà â àðìåíèèçíàêîìñòâ àðìåíèÿ äåâó÷êè, 0760, çíàêîìñòâî ñ àðìÿíèíîì äëÿ áðàêà, 321, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé èç ðÿçàíè, :-OOO, ñàéò çíàêîìñòâ â ñ ïåòåðáóðãå, gwnlzt,
#149 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 16:53,
comment1, ïîðòàë çíàêîìñòâ ýñòîíèè, 173825, ìàìáà çíàêìîñòâî, =]]], çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëàìè â ìîñêâå, 3435, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ äëÿ ñåêñà, =-]], çíàêîìñòâà â ãîðîäå ãîìåëå áåëãóò, elx, çíàêîìñòâà â òâîåì ðàéîíå, awzw, ãåé çíàêîìñâà ñïá, 013, ñàéòû ðåàëüíûõ çíàêîìñòâ â êå, 212, ñâèíã ïàðû â îäåññå çíàêîìñòâà îíîíà, exk, ïîçíàêîìèòüñÿ ñî çðåëîé äàìîé, >:(, ïîçíàêîìèòñÿ äåâóøêîé ëåñáè, =))), ñàðàòîâñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ ìàìáà, 842,
#148 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 16:03,
comment5, èùó ääåâóøêó äëÿ ñåêñà, 8PP, çàêðûòûå âå÷åðèíêè çíàêîìñòâ, kiop, Çíàêîìñòâ ïðèÿòíûõ, 63580, ðåàë ñåêñ, =-PP, èíòèì çíàêîìñòâà êàðà÷åâ, =-), Ìîæàéñêè çíàêîìñòâà, 2112, çíàêîìñòâà â êûðãûçñòàíå êèðãèçèè, 3026, ñàéòû çíàêîìñòâ èâàíîâñêîé îáëàñòè, :-], ïîçíàêîìèòñÿ ñ, >:-(, ñàéòû çíàêîìñòâ îäåññû, dlcnh, ñàìûé ëóòøèé ñàéò çíàêîìñòâ, 722878, çíàêîìñòâî ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ãîðîä áàëàøèõà, 846,
#147 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 16:03,
comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â çàïîðîæüå, >:PPP, çíàêîìñòâà â íåâüÿíñêå, 164354, Çíàêîìñòâî ïîëíûå, omq, ñåêñ ïðîñòèòóòêè ïèòåðà, 427823, áäñì ãîñïîæè çíàêîìñòâà, >:-), çíàêîìñòâî ëþäåé äîáðÿíêà, =-(, çíàêîìñòâà ÷èòèíñêîé îáëàñòè, 725, çíàêîìñòâà âòîðàÿ ïîëîâèíêà, 8-DD, áåëîñíåæêà çíàêîìñòâà òîëüÿòòè, >:((, çíàêîìñòâî ëèïåöêàÿ îáëàñòü, 260, àãåíñòâî çíàêîìñòâ ñàíêò ïåòåðáóðã, 797, map5, 5351, Çíàêîìñòâà àïàòèòû, panidc, çíàêîìñòâà â àíãàðñêå íà íî÷ü, 8-[[, map4, sju, çíàêîìñòâî ñ àðìÿíêàìè â ìîñêâå, >:DD,
#146 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 15:45,
comment4, çíàêîìñòâî ïîäìîñêîâüå, %]], çíàêîìñòâà áèáåðåâî, >:-OO, øëþõè â ëåíèíîãîðñêå, amldtm, map2, cdne, âèðòóàëüíûé ñåêñ ìèíåò, gxvw, ñóêñ çíàêîìñòâ, bldda, ïîðíî çíàêîìñòâà àëìàòû, zrsgw, çíàêîìñòâà â áóðÿòèè, :[[, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè à÷èíñêà, 87563, çíàêîìñòâî ñ ëåíñêèì, 8]], ï ïàâëîâñê êàçàõ ñåêñ âòðîåì çíàêîìñòâà, 209223, ãîðîä èæåâñê çíàêîìñòâà áðà÷íûå áþðî, %-PPP, ñåêñ ñ ìîëîäîé ìà÷åõîé, 40870, ìîë÷àëèâàÿ íåîáùèòåëüíàÿ çíàêîìñòâà, ntinms, ñåêñ ïàðòí¸ð áåëàðóñü, yys, õî÷ó çíàêîìèòüñÿ ñ, 2734,
#145 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 15:44,
comment1, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èòàëüÿíöàìè, 3824, çíàêîìñòâà ñèìåèç, pdh, çíàêîìèòñÿ è îáùàòüñÿ, 6787, map4, 4487, ðåàëüíûå èíäèâèäóàëêè ïèòåðà, kul, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â áèéñê, mdpyji, çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà ìàðèéýë, jpj, çíàêîìñòâà â ÿíàóëå, =-)), ñàéòû çíàêîìñòâ ñ åãèïòÿíàìè, kszmx, çíàêîìñòâà â óçáåêèñòàí â ÷èð÷èêå, uuhz, çàðóáåæíûå çíàêîìñòâà äëÿ èâàëèäîâ, frky, èíòèì çíàêîìñòâà â ëåíèíñêå êóçíåöêîì, %-P, çíàêîìñòâà â èíãóøåòèè è â ÷å÷íå, 983, øóÿ çíàêîìñòâà, %-D, èíòèì çíàêîìñòâî èæåâñê, kzvavf,
#144 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 14:40,
comment1, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñòðàïîíà, 967, èíòèìçíàêîìñòâà â êåéïòàóíå, =), ïîçíàêîìëþñü êóðãàí, 039984, çíàêîìñòâà àðìàâèð êðàñíîäàðñêèé êðàé, =[[[, çíàêîìñòâà â èçðàèëå ñ èâðèòîãîâîðÿùèìè, =-], çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ â ìîñêâå, 50063, ñàéò çíàêîìñòî íîâîïîëîöêó, bmt, çíàêîìñòâà äåâóøêè ãîðîäà íàðüÿí ìàðà, 8661, áäñì çíàêîìñòâà àáàêàí, lutu, êëóá çíàêîìñòâ ëåäè, :-]],
#143 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-23 14:23,
comment2, ñàéò çíàêîìñòâ ñòðåëêè, ocgr, Èòàëüÿíñêèå çíàêîìñòâà, >:-]]], çíàêîìñòâà èç ñëàâÿíñêà íà êóáàíè, =-), ñàéò çíàêîìñòâà ïîïóëÿðíûé ñàéò, mhrf, øàíñ çíàêîìñòà, 02915, ñåêñ íàòàøà êîðîëåâà, >:), îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè íîâîêóçíåöê, 8-(, èíòèì ìèíåò, 8-OO, çíàêîìñòâà â óôå ñ ïàöíàìè, vbdng, èíòèì ôîòî ñ ñàéòîâ çíàêîìñòâ, vlvdz, map2, 8[[[, äåâóøêè äëÿ èíòèìà ðîñòîâ, >:-O,
#142 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 14:22,
comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñî ñòàðûìè, rpx, êëóá çíàêîìñòâ ôëèðòàíèê, 8P, òðàíñâèñòî, 9558, çíàêîìñòâî òèõîðåöê èíòèì, %DD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê àðõàíñê åôðåìîâ, bljqqd, äåâ÷åíêè òþìåíè çíàêîìñòâà, uxl, ïðîñòèòóòêè êàçàíü, =[, ñàéòû çíàêîìñò äëÿ îáåñïå÷åííûõ, 8-)), çíàêîìñòâà ñ ìîáèëüíîãî ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ, :-), áè ñïá âå÷åðèíêè çíàêîìñòâà, =PP, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åâðåéêîé, %-PPP, çíàêîìñòâà äèíàð óôà, :-O, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ àíàëüíûé, %-]],
#141 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 13:33,
comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ynergs, ñâèíã ñåêñ, 332, ñàéò çíàêîâñòâ, suv, Ïèêàï çíàêîìñòâî, mcsh, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, %OO, ìåñòà çíàêîìñòâ íà óëèöå, qizs, èíòèì çíàêîìñòâà éîøêàð îëå, 658448, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê èíäèâèäóàëêè, zvmdp, áåæåíöû ôðàíöèÿ çíàêîìñòâà, dbiur, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîòîâñê, 8-DDD, ãîðîä çíàêîìñòâ îìñê, 8((, çíàêîìñòâà ÷åëÿ, =)), áäñì çíàêîìñòâà â òâåðè, uzsna,
#140 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 13:33,
comment5, çíàêîìñòâî óçíåò, 8OOO, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ãåÿìè, datsih, çíàêîìñòâà óêðàè, 1955, çíàêîìòåñü, 8-((, ðàçìåñòèòü íþ ôîòî äëÿ çíàêîìñòâà, =PPP, ñàðàíñêèé çíàêîìñòâà, lfzrl, â êîíòàêòå ñåêñ çíàêîìñòâî, dgpsg, çíàêîìñòâà äëÿ, 4476, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âåëèêèé íîâãîðîä, ctfx, çíàêîìñòâà ãåé áè êàçàíü, 769210, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ êîâ, hboni, ñåêñ çíàêîìñòâà â ðæå, 915286, ñåêñ çíàêîìñòâà àëåêñèí òóëüñêàÿ îáëàñòü, =-D, çíàêîìñòâî ìèð òåñåí, vnh, òàòàðñêèå ïîðòàëû çíàêîìñòâ, :-O, çíàêîìñòâî ñ âçðîñëûìè äàìàìè, 9050, ÷àòû ñàéòû çíàêîìñòâ, 953,
#139 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-23 11:29,
comment5, çíàêîìñòâà ìàéë 24, =-[[[, êëóáû äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà, =-DD, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ñ ðîäíîâåðàìè, tcknq, çíàêîìñòâà â òàáîëüñêå, %OO, Çíàêîìñòâà äîáðÿíêà, hdefgx, çíàêîìñòâî ëþáîâü, fzvvlp, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè àìïóè â òîìñêå, lxg, áèéñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 33988, ñàéòû çíàêîìñòâ â óêðàèíå ñ íîìåðàìè, 94868, âçðîñëûå çíàêîìñòâà â àçåðáàéäæàíå, 067, çíàêîìñòâî íîâãîðîäñêàÿ îáë ñò ðóññà, >:-PP, êîðìÿùàÿ äåâóøêà ïîçíàêîìèòüñÿ, 8OOO, ñàéòû çíàêîìñòâ â ãîðîäå àðìàâèðå, ncep,
#138 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-23 10:18,
comment6, çíàêîìñòâà êèåâ snake 31 ãîä, 521, áðåñòêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, dsxur, êàòÿ çàìîðî÷êà çíàêîìñòâà, %-P, æäó êã çíàêîìñòâà, hvahj, ìîëîäûå ëåò äåâóøêà ïîçíàêîìèòüñÿ, 697863, ìóðìàíñê èíòèìíûå çíàêîìñòâà, 775, ëó÷øèå ñàéòû çíàêîìñòâ åòåðáóðãå, vvqnb, çíàêîìñòâàïîëòàâàïàðíè, atui, ïðîñòèòóòêè äåâñòâåííèöû, >:-]]], ñåêñ çíàêîìñòâà íàëü÷èê, czhp, ðÿçàíñêèå ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ, uef,
#137 by jonn1 (91.214.45.253)