2006/May/23

จะรับปริญญาแล้ว ถือว่าอย่างน้อยอาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต บันทึกสิ่งที่จะต้องทำไว้กันลืม

สิ่งที่ต้องทำ
- ถ่ายรูปข้าวขาหมู ในสุรสวัสดิ์ : ข้าวขาหมูที่อร่อยที่สุดอันดับ 2 ที่เคยกินมาจนถึงปัจจุบัน
- ถ่ายรูปห้องชมรมนวัตกรรม : แหล่งหลับนอนตลอด 2 เทอมกว่าๆ (ไม่เคยลืมความลำบากตอนช่วงเดือนเมษายน)
- ถ่ายรูปหอ 11 : หอพักตอนปี 1, 2
- ถ่ายรูปหอ 13 : หอพักตอนปี 3, และห้องเก็บของตอน ปี 3 เทอม 3, ปี 4 เทอม 2
- ถ่ายรูปทางเดินจากชมรมนวัตกรรมไปหอพัก

เตรียมตัว
- เตรียม Digimate สำหรับบันทึกรูป

Comment

Comment:

Tweet


comment4, äîêòîð õàóñ 6 ñåçîí, >:-), áîëüøàÿ ïîïà ó ïîëÿ÷åê, =-OOO, ÷îòèðè òàíê³ñòà è ñîáàêà, 3492, ñêà÷àòü òðèî èç áåëüâèëëÿ, %DDD, îðóæåéíûé ïåðåóëîê â ìîñêâå, =-DD, ëó÷øàÿ ðàáîòà õóäîæíèêà-ïîñòàíîâùèêà, 208699, òåêñòû ñàóíäòðåêîâ ê ôèëüìó êðîâü è øîêîëàä, 255, îí óìåð ñ ôàëàôåëåì â ðóêå, >:-P, ïàðíèêîâûé ýêñïåðèìåíò, muoooj, 2000 äèíîçàâð, lwi, êîøêè ðèñóíêè, 65653, âëàäèìèð ãîñòþõèí âîéíà, 8-OO, ìàðèàíà âåðòèíñêàÿ, 0820, òàíöóé íå îñòàíàâëèâàéñÿ, >:-PPP, âñå î ôèëüìå êðèêóíû, >:-]], ÷óäåñíûå ãîäû ñêà÷àòü, grco, íèíãâèíè ìàäàãàñêàð, 42911,
#99 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-16 07:57,
comment2, òàéíû ñìîëâèëÿ 3 ñåçîí ìîëîäûå ñåðèÿ, 29083, ñêà÷àòü ôèëüì ëèäåð 1984, ziggj, áèîãðàôèÿ àëåêñåé áàðäóêîâ, kuu, íîâèíêè êèíî ðóññêèå, 0410, ìîäû äëÿ ñòàëêåðà çï, >:-(, îáñóæäåíèå íàðóòî ñåðèÿ ìîëîäûå, 8(, àêòåðû ëþáîâü è ãîëóáè, 914696, ñêà÷àòü ïàðîâîçèê òîìàñ è åãî äðóçüÿ, >:-), êàäðû èç ôèëüìà äåìîíû, =O, ïðàâî íà ñ÷àñòüÿ ôèëüì, xzoi, áèëë ãîëäáåðã ñêà÷àòü âñå áîè, 93012, ìóëüòèê àðòóð, >:]], ôèëüì ÷àñîâîé, 91712, êîìàíäà íàøåãî äâîðà, 89741, õàÿñè ñóýöóãó, 8-D, òèïà ïàðàíîðìàëüíàÿ àêòèâíîñòü, ztx,
#98 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 06:37,
comment4, óëüÿíîâñêîå çíàêîìñòâî, fgwfgz, äðåçíà ñåêñ çíàêîìñòâà, 1428, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â ãîðîäå åíèñåéñêå, 46167, çíàêîìñòâà íåôòèêàìñê, :-D,
#97 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-16 06:05,
comment6, çíàêîìñòâà óêðàèíà ìàêååâêà, 728254, ïîäîëüñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâà, mror, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìèíñê áåëàðóñü, 074, ýêñïðåñ çíàêîìñòâà â òîëüÿòòè, 734263,
#96 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-16 06:04,
comment5, Çíàêîìñòâà ëàòåêñ, 677716, çíàêîìñòâà äåâóøêè ãîðîä ÿêóòñê, nkdykh, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ìàêååâêà, 4738, ñâåæèå ñàéòû çíàêîìñòâ, >:P,
#95 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-16 06:04,
comment2, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñ ñøà, sbn, ñàéò çíàêîìñòâ äåâóøêàìè ñêðîìíûìè, :-OOO, êàáàðäèíî áàëêàðèÿ çíàêîìñòâî, tnhes, çíàêîìñòâà ã âëàäèìèð ëåñáè, 827529,
#94 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-16 06:03,
comment6, çíàêîìñòâà ðûæèê, qttr, ãóãë çíàêîìñòâà, >:), çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãà â êðàñíîÿðñêå, keqtnl, èíòèì çíàêîìñòâà ýëèñòà, 014,
#93 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-16 06:03,
comment3, mååtlà çíàêîìñòâà, :-PP, íåãðèòÿíêè çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, krrjpy, ëàòâèéñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ è îáùåíèÿ, 8OOO, çíàêîìñòâà êàáàíñê, :((,
#92 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-16 06:02,
comment5, êðóïíûå ñëóæáû çíàêîìñòâ â àìåðèêå, :-[, çíàêîìñòâà ç äåâóøêàìè ñ êèåâà, :OOO, øëþøêè ñàìàðû, 756121, ìîñêâà ìóñóëüìàíêè çíàêîìñòâî, vwgp,
#91 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-16 06:02,
comment6, çíàêîìñòâà áèóàëîâ, 8-], ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ïî ïåðåïèñêå, hkew, ñåêñ â âîðîíåæå, 7296, ñàéò çíàêîìñòâ ñ ôèíëÿíäèåé, 27432,
#90 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-16 06:02,
comment4, êëàí èëè îáúÿòûå óæàñîì êîììåíòàðèè, irghik, ñàììî õóíã êàì áî, acx, ðàçãàäêà êîäà äà âèí÷è, yghp, ðîàíîê ôèëüì, :-DD, ñòàëüíîé àëõèìèê îâà, iftqa, êîìíàòà ñìåðòè ðåöåíçèÿ, =))), ñòî äåâîê, 61241, êîãäà âûéäåò ñåðèàë äíåâíèêè âàìïèðà, 259, ñèçîí îõîòè, riq, áàëóåâ ñïåöíàç, >:]], ëýéí ìÿãè, 030269, ÷åðíàÿ êóðèöà èëè ïîäçåìíûå æèòåëè àëäèî çàïåñü, :[, äîêòîð õàóñ 6 ñåçîí ñîäåðæàíèå, %-OO, êàðòû ëîêàöèé íàðîäíàÿ ñîëÿíêà, nemwui, òåëåôîííûé áóäêà, 660, çàëîæíèöà 2, kmljr, ñåðäöååäêè ôðàçû èç ôèëüìà, ptlji,
#89 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-16 05:57,
comment4, çíàêîìñòâà áðàê â ñïá, 613, ñàéò çíàêîìñòâ â ìîçûðå, 56391, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì ÷òîáû îí âëþáèëñÿ â òåáÿ, 95809, ñàéò çíàêîìñòâ äàòü îáüÿâëåíèå ìîñêâà, ekj, çíàêîìñòâà ëþäåé áîëüíûõ ïñîðèàçîì, 91544, çíàêîìñòâî ïàð äëÿ ñåêñà, zfdnv, çíàêîìñòâî òîëüêî äëÿ äðóæáû, 3101, çíàêîìñòâî íà ñàéòå sex4, %D, ãîðîä ñìåëà ÷åðêàññêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà, ymi, çàðóáåæíûå ñëóæáû çíàêîìñòâà, 8-], äìèòðèé âàóëèí çíàêîìñòâà 44, 359, èæåâñêèå øëþõè, 9839, ìåæäóíàðîäíûé ñàéò áðà÷íûõ çíàêîìñòâ àâñòðàëèÿ, ltw, ÷àò çíàêîìñòâ åññåíòóêè, 410, ðîññèéñêèé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, =-[[, îòêðîâåííûå çíàêîìñòâà ñïá, ewwt,
#88 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 05:14,
comment1, ñåêñ ÿäðèí çíàêîìñòâà, 887533, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà áè èùåò ìóæ÷èíó áè, =((, òîìñêàÿ îáë çíàêîìñòâà, 208, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ â èâàíîâå, 0285, èíòèì â ãîðîäå îäèíöîâî, =-(((, ñàéò çíàêîìñòâ çðåëûõ ñ ìîëîäûìè, lzo, çíàêîìñòâà ñ ãîðîäà çäîëáóíîâà óêðàúíà, =[, áëîãè çíàêîìñòèòåð, jxkub, çíàêîìñòâà â çåëåíîãðñêå êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, =-(, ñåêñ çíàêîìñòâà â þðãå, jvmwuq, ñåðüåçíûé ñàéò çíàêîìñòâ â ÷åðíîâöàõ, 84102, mamba ÷åáîêñàðû ñàéò çíàêîìñòâ, >:-D, áåðäÿíñê çíàêîìñòâà íà ïðèìîðêå, dlnkea,
#87 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 04:33,
comment1, çíàêîìñòâà ãîðîä òèõîð